ewosoft.com - skuteczny web design | Ewosoft Systemy Informatyczne
O firmie
Poradnik
Kontakt
Skip Navigation Links | ochrona ppoż-strona główna | | Szkolenia i instrukcje ppoż | Ocena zagrożenia wybuchem
Zobacz więcej
Skip Navigation Links.
Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem.jpg

 

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, a w szczególności Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719; § 37.1) zobowiązują do dokonania oceny zagrożenia wybuchem w obiektach lub na terenach, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

 

 

Dotyczy to również obiektów i terenów, gdzie takie materiały są magazynowane. Informacja o możliwości tworzenia mieszanin wybuchowych par cieczy palnych jest umieszczona w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. W przypadku gazów możliwość tworzenia takich mieszanin dotyczy wszystkich gazów palnych. Możliwość tworzenia mieszanin wybuchowych mają również pyły lub włókna palnych ciał stałych (m.in. mąka, pył drzewny, węglowy, skrobia itp.) oraz pyły metali.

Ocena polega na obliczeniu maksymalnego przyrostu ciśnienia, jaki mógłby powstać w przypadku wybuchu spowodowanego przez używane lub magazynowane materiały. Jeżeli obliczony przyrost ciśnienia jest większy niż 5 kPa pomieszczenie lub wyznaczony teren kwalifikuje się jako zagrożone wybuchem.
Pomieszczenie lub teren zagrożony wybuchem oznakowuje się i wyznacza strefy zagrożenia zgodnie z obowiązującą normą.

Obecność w obiekcie pomieszczenia zagrożonego wybuchem wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów techniczno – budowlanych w zakresie ewakuacji, instalacji użytkowych a także urządzeń stosowanych w pomieszczeniu.

 

Zgodnie z paragrafem 7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 931) pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka.

 

Zgodnie z rozporządzeniem dokument powinien zawierać:

1) opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
2) wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
3) oświadczenie pracodawcy, że:

  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;

4) terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych;
5) określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:

  • środków ochronnych, o których mowa w pkt 1,
  • zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  • celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

 

Pracodawca może łączyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem z innymi, podobnymi dokumentami lub sprawozdaniami o tym samym znaczeniu, opracowanymi na podstawie odrębnych przepisów.


Kontakt

Dział prewencji

e-mail: prewencja@supober.pl

tel.: 12 659 13 28, kom.: 606 782 788

12 269 21 60
606 782 892
biuro@supober.pl
Copyright by SUPOBER 2013 | Powered by ewosoftCMS.net